Indlela yokudayisa ibhuku lokukhetha kanambambili - Ibhuku lokukhetha

Abashayeli be forex abakhulu kunazo zonke e bangalore; Tokyo samurai yokuhweba uhlelo. Ngenye indlela, isihloko ngasinye singadingidwa usuku lonke.

Thath isandla sami usivumele sikusondeze enhliziyweni yami. Please try again later.

Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni. Funda ikhasi- elilodwa lethu ngokuba kungani imfundiso yekhompyutha sayensi ibalulekile, kanye nokuthi ungasiza kanjani ngokweseka iHora loKufingqwa.

Sebenzisa imibhalo, imizekeliso, nemibuzo ngendlela enengqondo nangendlela ekhuthaza abantu ukuba balalele futhi bacabange. Indlela osungithinte ngayo akukholakali.

” ( Johane 3: 35; Kolose 1: 15 ) Izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, uJehova wathi uyayithanda futhi uyayamukela iNdodana yakhe. Aug 11, · Kenziwa yini abantu besifazane bazihlanyiswe uma beshelwa Posted on August 11, by mthaka Angisakhumbuli ngakugcina nini ukushela, Angiyona lenhlobo elandela amantombazane ithi EKSE SISTERS, UXOLO MY SISTER.


Indlela yokudayisa ibhuku lokukhetha kanambambili. Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba?

Ukukhazimula kwamehlo akho kushokwezinkanyezi. Toggle navigation JAKOVLEVMIHAIL.

“ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11). Ayke ngthole ibhuku la anti lemithi coz wathwasa ngfike epagin la kuthiwa isikhafulo semdoda ngiqonde echemist ngithenge zonke lezinhlobo zemithi ezu 10 ezibhalwe la ngigaye ngsenze madoda ngfake amanz omfula nolwandle ngyaqala ebusuku ngyakhafula.
Umbhidlango Wokulwa Nengculazi Kulesisikhathi. Indlela ongaletha iHora loKufingqwa kumphakathi wonke.

Lifana nencwadi evela kubaba onothando. Ukulungisa igalikuni : 1.

Namhlanje ngizwe ngathi ngingabhala incwadi yothando ngesiZulu. IBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu.


Thola sonke isikole sibambe iqhaza, wonke umfundi efunda! Kodwa abefundisi benkolo baye basonta izimfundiso. Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni. Ubumbhano lwethu akukho okungaluhlakaza.
Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa. Kwelinye ibhuku elibizwa ngokuthi “ Inselelo Ngesikhathi Sikamashayabhuqe”. Ukumamatheka kwakho kuqhakazisa usuku lami. May 03, · This feature is not available right now.

Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa liphakelwa izimbuzi. Lichaza indlela uNkulunkulu azizwa ngayo ngoJesu, iNdodana yakhe eyizibulo, iBhayibheli lithi: “ UBaba uyayithanda iNdodana.


Indlela Yokubonisana Nabanye Yini okudingeka uyenze? Ezinye izimangaliso lemizekeliso kanye lokunye okwenzakala kuJesu kutholakala ebhukwini likaLukha kuphela.

Ivangeli likaLukha lilandisa ngempilo kanye lenkonzo kaJesu. Nah angiwashayi amafiyo ( jovijo) uma ngibona usisi ome kahle, oyisilenda noma opakishile.
Lelitshe lomsoco akufanele liphakelwe izimbuzi lilodwa kufanele kubekhona okunye ukudla ezikutholayo. Indlela yokubona ukuthi sechamile/ seyachama uzozwa kungathi uyavaleleka umunwe[ kubengathi uyawuminca kanje] # NB : ungakhohlwa ukwenza yonke lento ngezandla ezihlanzekile ezinqunywe izinzipho kamnandi ( y).

Uma bebaningi abantu embuthanweni, bangahlukaniswa izigatshana zamalungu. ( 2 Thimothewu 3: 16) IBhayibheli lichaza indlela esingamjabulisa ngayo uNkulunkulu, ukuthi kungani evumela ububi nokuthi yini azoyenzela abantu esikhathini esizayo.

INDLELA-YOKUDAYISA-IBHUKU-LOKUKHETHA-KANAMBAMBILI