Ukuhlaziywa kwesasu lokukhetha kuncono kakhulu - Kwesasu lokukhetha

Ukuhlaziywa kwesasu lokukhetha kuncono kakhulu. KuZanele Thembani kanye noSiphelele Nkosi, ngiyabonga kakhulu ngokusizana nani emsebenzini ebesiwenza.

Wayengumuntu ojabule kakhulu ngoba wayenza intando kaYise, hhayi eyakhe. - Isibabazo sikhomba ukunkema/ ukumangala ngokufa kwezwe.

Lwabantu besifazane abangamazulu basendaweni. Abantu abadlala indimaenkulu.
Elibaluleke kakhulu kuhulumeni kazwelonke nohulumeni wasekhaya. Nakuba izibalo zakamuva zika zikhomba ukuthi amazinga okusweleka kwemisebenzi eThekwini ehlile, idolobha lisenamazinga aphezulu abantu abangasebenzi ukunabanye omasipala abakhulu eNingizimu Afrika futhi lisabhekene nenselelo ekudaleni amathuba emisebenzi esezingeni.

Yonke imikhuleko, izibusiso, kanye nezimiso zobuphristi kufanele zenziwe egameni Lakhe. Mina nomzala sina 50 asisenamadoda ashona kudala.

Uyinkosi yezulu Uphakeme kakhulu Ngizolibonga, ngizolibonga Elakho igama Oh limnandi ling. Izingane zethu sezikhulile se ziyasebenza eyami yokuqala ina 32 umfana oseganiwe.

1 ukubaluleka kwemvunulo yomdabu osikompilweni. NgokukaCline ( ) iDiyontoloji iphathelene nokuthatha izinqumo ezifanele, ezemukelekile nokwenza izenzo ezikhombisa ukuhlonipha amalungelo abanye. Edu is a platform for academics to share research papers. Igcizelela kakhulu izibopho noma izibophezelo umuntu ngamunye anazo njengelungu lomphakathi owakha isizwe esibuswa yimithetho ethile okuba yiphutha noma icala ukuyephula.

Lafa elihle kakhulu madoda! Thuthu esiZulwini, uHloniphani Ndebele.


Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1. 4: 34 ) Mhlawumbe usuye wayinambitha injabulo elethwa ukusiza abanye.

Yakwanobamba ( weenen) kwazulu- natali. ( Luka 10: 21; Joh. Nomthandazo annaglad mkhwanazi. LUDALA KAKHULU UNYAZI LWEZULU: Ngo 1995 uMshana kaMshumayeli wakwaMashu wanqunywa abantu wafa.

Imbongi ikhathazekile futhi isebenzise uphawu lokubabaza ukukhombisa ukuphelelwa ithemba futhi ikhombisa ukuthi leli zwe esilibulalayo linabanikazi balo. UJesu Kristu ngumuntu omkhulu kakhulu owake wazalwa kulomhlaba.

Uma efika kwelizayo wangangena, WASE EBUYA ku- Babekazi wakhe ( Auntie) wathi " Babekazi ngicela uyongicelela uMalume ukuthi ahambe eyonginikelela eNkosini eBuhleni ukuthi ingithunge umphimbo ngoba angikwazi ukungena eKuphakameni NGIVUZA IGAZI emphimbo". UDonda wahlala nabantu bakhe baseZizibeni ngaphesheya kweSikhwebezi kwaze kwafika isikhathi lapho ahlaselwa khona nguZwide ngobaethi uvuse inyamazane yakhe uShaka ayeyilungisele ugibe lokuba ibhajwe khona kodwa uDonda wayiphunyula.

Lyrics for Uyinkosi Yezulu by Joyous Celebration. Ngithi unwele olude nime njalo.

Uyinkosi yezulu Uphakeme kakhulu Ngizolibonga, ngizolibonga Elakho igama Oh limnandi lingcwele Entliziyweni lona ligcwele Ngizolibonga, ngizolibonga. Umuntu owagqama kakhulu kwabakwaKhumalo kwaba uMzilikazi indodana kaMashobane.

Isitanza sesi- 5 Izinsizwa sezaphenduka ibhola lotshwala – isingathekiso- ukuphupha. Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi lamanguni isukela kuphi.

Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni. Mfowethu ngibonga kakhulu iziyalo zakho ngokwenziwa kocwaningo kanye nokusebenzisana okuhle esibe nakho ngesikhathi ngiqhuba lolu cwaningo.

Impilo yakhe iyisibonelo esipheleleyo sokuthi kufanele bonke abantu baphile kanjani. UJesu wayekujabulela ukubona abantu abamnene bemukela izindaba ezinhle.

1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla. Izinkolelo Nezimpawu Ekubonakala Ngazo Umuntu Okhulelwe By Ulwazi Programme on in Culture Uma kukhona umuntu okhulelwe ekhaya noma engakasho abantu abadala bayakwazi ukuthi bazi kungekho umuntu owaziyo.

UKUHLAZIYWA-KWESASU-LOKUKHETHA-KUNCONO-KAKHULU