Називот на нашата компанија воопшто не е случаен. Напротив, тој има директна, но и симболичка смисла и значење, а пред се тргнувајќи од етимолошкото. 

„Авизо“ е „усно или писмено, телефонско или телеграфско известување на отпремникот до странката за пристигнување на стока, чек или меница или отворен акредитив“.Да авизираш (фр. aviser) значи да известиш, најавиш, предупредиш.

Aвизото е „покрив“ или „капа“ на комплексно работење и дејствување, конкретно на комплексен бизнис во една сфера. Со други зборови, тоа е постојано, неменливо, дефинитивно (како што и покривот на една куќа е постојан-неменлив се додека куќата трае-опстојува; како што „капата“ на градот-светот (највисоката планина) е една, постојана и ја чува „главата“, го брани „телото“ од непознати- „туѓи тела“). Едновремено е и едно и единствено. Заедно со оригиналноста и неповторливоста, тоа- авизото има функција на препознавање, разликување од други. 

Авизото во себе ја содржи пред се оригиналноста односно станува збор за „авторско дело“. Со тоа се нагласува творечкиот пристап во правењето, работењето, дејствувањето од идеја до реализација. Ако не во неговата целост, тогаш во основниот-главниот дел. 

Доколку авизираме еден бизнис проект кој е комплексен односно содржи повеќе- многу сегменти, делови, подпроекти (единици, погони, одделенија, „фирми- ќерки“ итн.), тогаш е нужно да се има единствен, препознатлив знак- лого, сигнал, наслов. Деловите, пак, имаат „подзнаци“, делови од „авизо-сигналот“,„поднаслови“. Во електронските медиуми (радијата, телевизиите) тоа е „шпицата“ која го содржи „другото“ (наслови на одделни рубрики, имиња на носители- водители, презентери, медијатори). 

Се она што е досега реализирано под „покривот“ Авизо, но и она што останува да се реализира кога за тоа ќе се создадат поволни услови (пред се материјално-финансиски и кадровски), а е назначено на овој сајт, го потврдува суштинското значење на нашето работење.